Branch Inspector
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Cradock, Eastern Cape
Permanent
Apply
Posted 18 April 2019

Job Details

Job Description

Main purpose of the position / Kern doel van die pos: 

To provide administrative support, analysis, and training to cost centers and the Regional Offices.

Administratiewe ondersteuning, ontleding en opleiding aan bedryfspunte en streekskantoor.

 

Minimum Requirements:  

 • Grade 12 with Accounting
 • An appropriate accounting/financial qualification will be an advantage
 • 2 – 3 years experience in an agri trade environment
 • Valid drivers license
 • Working knowledge of Automate, Infogro, and I-Fuel
 • Knowledge of stock and asset management

Minimum Vereistes:

 • Graad 12 met rekeningkunde
 • Toepaslike rekeningkundige/finansiele kwalifikasie voordelig
 • 2 – 3 jaar ondervinding in ‘n agri handelsomgewing
 • Geldige rybewys
 • Goeie kennis van Automate, Infogro en I-Fuel
 • Kennis van voorraad en bate kontrolering

 

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good numerical ability
 • Good organisational skills
 • Must be able to thrive under pressure
 • Must be able to maintain confidentiality
 • The ability to maintain good interpersonal relationships
 • The ability to be objective and consistent 

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Syfervaardig
 • Goeie organisasie vermoë
 • Moet onder druk kan funksioneer
 • Moet vertroulikheid kan handhaaf
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Objektiwiteit en konsenkwentheid

Responsibilities:

 • Conduction of branch inspections
 • Provide ongoing support to management as well as the provision of tools and resources
 • Provide support to cost centers
 • Maintenance of administration and accounting tasks

Verantwoordelikhede: 

 • Uitvoer van takinspeksies
 • Bied ondersteuning aan bestuur en voorsien bestuurshulpmiddels
 • Verskaf ondersteuning aan bedryfspunte
 • Opstel en byhou van administrasie en rekeningkundige take