Millwright
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Tweespruit, Free State
Permanent
Apply
Posted 16 April 2019

Job Details

Job Description

The main purpose of the position / Kern doel van die pos:

The maintenance and repairs of machinery and equipment at the Mill.

Die instandhouding en herstel van masjienerie en toerusting by die Meule.

Minimum Requirements:         

 • Grade 12
 • Appropriate Trade qualification (RED Seal Millwright Trade Test)
 • 4 years post apprenticeship experience

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • Toepaslike Aambag kwalifikasie (RED Seal Millwright Trade Test)
 • 4 jaar toepaslike ondervinding (na-vakleerlingskap)


Skills
:

 • Excellent communication and language proficiency in Afrikaans & English
 • Good knowledge of occupational health and safety
 • Mechanization skills
 • Physical ability to perform the work
 • Willingness to work long hours
 • Good interpersonal skills
 • The ability to function in a team as well as independently

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Deeglike kennis van beroepsveiligheid
 • Meganisasievaardighede
 • Liggaamlike vermoe om die werk te kan doen
 • Bereid om lang ure te werk
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Moet in spanverband asook onafhanklik kan funksioneer


Responsibilities
:

 • Checking and repairing of Mill equipment
 • Compliance to safety regulations
 • General administration

Verantwoordelikhede:

 • Nagaan en herstel van Meule toerusting
 • Voldoening aan Veiligheidsregulasies
 • Byhou van administrasie