Graduate programme
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Bloemfontein, Free State
Internship
Apply
Posted 23 February 2021 - Closing Date 02 March 2021

Job Details

Job Description

Kern doel van die pos:

Effektiewe hantering van alle administratiewe take met betrekking tot die Graan afdeling.

Minimum Vereistes:

 • Rekenkundige Graad;
 • Ondervinding in ‘n administratiewe en rekeningkundige omgewing sal voordelig wees;
 • Ondervinding in voorraadbeheer sal voordelig wees;
 • Vorige ondervinding in debiteure/krediteure/finansiele ontleding/rekonsiliasies.

Vaardighede:

 • Goeie interpersoonlike en konflik hanterings- vaardighede;
 • Syfervaardigheid, noukeurigheid en akkuraatheid essensieel;
 • Moet onafhanklik en onder druk kan funksioneer;
 • Goeie organisasie en prioritiserings- vermoё;
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office), sterk excel vaardighede, ingesluit alle formules, “pivot tables” ens.

Verantwoordelikhede:

 • Bystand aan personeel t.o.v rekonsiliasies wat nie balanseer nie. (Ingesluit buitevoorraad, debiteure, krediteure, voorraad);
 • Hantering van Afwykings (Op rekons, inkomstestate, balansstaatrekons);
 • Opstel van inkomstestaat ontledings en en afwykingsverslae;
 • Balansstaat rekons;
 • Voorraad waardasies;
 • Maandelikse voorsieningsjoernale;
 • Safex rekon;
 • Voorraad bevestigings;
 • Algemene Administrasie.

Core purpose of the position:

Effective handling of all administrative tasks with regard to Grain Department.

Minimum requirements:

 • Accounting Degree;
 • Experience in an administrative and accounting environment wil be beneficial;
 • Experience in inventory management a recommendation will be beneficial;
 • Previous experience in debtors/creditors/financial analysis/reconciliations.

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate ( MS Office), strong excel skills, including all formulas, pivot tables etc.
 • Numeracy, accuracy and precision essential;
 • Good interpersonal and conflict management skills;
 • Must be able to function independently and under pressure;
 • Good organisation and prioritisation ability.

Responsibilities:

 • Assist staff with regard to the reconciliations that do not balance (including inventory, receivables, payables);
 • Handling of deviations (on accounts, income statements, balance sheets);
 • Compilation of income statements analysis and variance reports;
 • Balance sheet accounts;
 • Inventory valuations;
 • Monthly supply journals;
 • Safex account/s;
 • Stock confirmations;
 • General administration.