Silo Manager
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Clocolan, Free State
Permanent
Apply
Posted 22 May 2020 - Closing Date 29 May 2020

Job Details

Job Description


Main purpose of the position: 

The effective management of the two Silos to ensure optimal profitability. 

Minimum Requirements:              

 • Grade 12
 • 4 years Grain/Silo experience
 • Fumigation certificate
 • Grain grading certificates completed
 • Previous experience in the supervision and/or management of staff 

Skills

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Excellent interpersonal skills;
 • Computer literate;
 • Strong administrative skills and organisation ability
 • Experience in the management of budgets and costs
 • Strong leadership skills
 • Sound knowledge of the market and business environment
 • Business insight 

Responsibilities: 

 • Manage Silo to budget
 • Management of staff
 • Management of customer service
 • Ensure sound financial practices within the department
 • Manage Silo administrative functions
We are committed to transformation through the appointment of persons from designated groups and potential candidates from these groups will enjoy preference.

Should you not have heard from us within 14 days after the closing date please consider your application as unsuccessful.

Kern doel van die pos: 

Effektiewe bestuur van die twee silos ten einde winsgewendheid te verseker. 

Minimum Vereistes: 

 • Graad 12
 • 4 Jaar Graan/Silo ondervinding
 • Berokings kursus voltooi
 • Gradeeringskursusse voltooi
 • Vorige ondervinding in effektiewe toesighouding en/of bestuur van personeel 

Vaardighede: 

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels
 • Rekenaarvaardig
 • Sterk administratiewe vaardighede en organisasie vermoë
 • Ondervinding in die bestuur van begrotings en kostes
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Sterk leierseienskappe
 • Goeie kennis van die mark en besigheidsomgewing
 • Besigheidsinsig 

Verantwoordelike

 • Bestuur silo teenoor begroting
 • Bestuur van personeel
 • Bestuur van kliëntediens
 • Verseker gesonde finansiële bestuur en praktyke binne die afdeling
 • Bestuur silo administratiewe funksies
Ons is verbind tot transformasie deur die aanstelling van persone vanuit die aangewese groepe en sal voornemende kandidate vanuit hierdie groepe voorkeur geniet.

Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol te beskou.